31.5.06

Llyfrau

Dwi'n ymwybodol iawn fy mod i heb son am lyfrau dwi'n ddarllen ers sbel. Y gwir amdani yw fy mod wedi rhoi y rhan fwyaf o'r llyfrau i'r neilltu am sbel, er mwyn canolbwyntio ar orffen dyddiaduron fy nhaid. Felly bydd dim fwy o restru nes bod rhain wedi eu gorffen.

Dwi wedi cyrraedd 1970 o'r diwedd, mae fy chwaer newydd ei geni (Hydref '69) ac mae fy rhieni yn brysur adnewyddu ty roeddynt wedi brynnu ers dod yn ol wedi sbel yn Lloegr yn gweithio. Yn ol y son roedd gwaith yn brin iawn yn y gogledd yn y 60au, felly symyd oedd rhaid, nes i bethau wella.

Mwy o hanes Singapore/Vietnam ar y ffordd.

30.5.06

Ar Grwydr

Hel ein traed eto reit sydyn a hedfan i Vietnam am ychydig dyddiau. Hedfan i mewn i Da Nang yn y lle cyntaf, hefo'r amcan o fynd lawr yr arfordir sbelan tua tref Hoi An. Gweithiodd y cynllun i'r dim, heblaw fod neb wedi son am sgiliau gyrru bobol Vietnam. I allanwr fel fi, roedd yn edrych fel bod dim rheolau mwy na 'Cadwch i'r dde, os oes ganddoch awydd', felly roedd pawb ar draws eu gylidd yn y bon, neb yn aros neu'n arafu wrth gyrraedd cyffordd, a neb i weld yn hydynoed gwylio ble roeddynt yn mynd. Gwelais i ddim un damwain chwaith, rhyfedd, mae'n rhaid fod y sustem yn gweithio ar rhyw lefel.

Roedd hi weld yn wlad tlawd ar yr olwg gyntaf, ac mi roedd hi amwni. Ond roedd yna rhyw deimlad hefyd fod hi'n wlad ar droi i mewn i rhywbeth mwy, adeiladu ymhob man, a nifer helaeth o dwristiaid o bob cwr o'r byd yna hefyd.

Arhosom fan hyn:

Gwesty Phuong Nam - Hoi An

A dyma'r olygfa tu allan i'n stafell:


Tydi o ddim yn edrych rhy dda, ond roedd o sbel allan o'r hen bentref, ynghanol yr adeiladu ayyb. Tybiaf fod Benidorm yn edrych fel hyn yn 60au cynnar. Trueni mawr fasa i'r lle ma fynd yr un ffordd a Benidorm gyda llaw.

Mwydro rownd yr hen bentref ar ol cyrraedd, llawer iawn o siopa fan hyn eto, pawb yn ceisio gwerthu rhywbeth i chi, siwtiau, sgidiau, bwyd, diod, anrhegion, llu o bethau i brynnu a phopeth yn rhyfeddol o rhad. Aeth y pedwar ohonom i gael ein mesur am siwtiau. Mae pentref Hoi An yn enwog am ei teiliwrs felly roedd yn wirion peidio rhywsut. Siwt gyfan, wedi ei mesur i chi, am tua £30 gyda llaw.

Pethau prydferth:

1) Pont Siapaneaidd2)Golygfa Ger yr Afon


A dyna ni, hel tafarnai a mwynhau Gwyl y Lleuad Llawn oedd hanes gweddill y dydd. Dim lluniau or wyl yn anffodus.

28.5.06

Noddwyd y miri gan yr UE

Deffro mewn gwlad newydd, ac am eiliad doedd gennai ddim syniad ble yn y byd oeddwn i. Noson digon ansefydlog oedd yr un gyntaf, gwres yn cadw fi’n effro braidd. Doedd o ddim yn helpu fod yr ‘Air Con’ ddim yn gweithio yn y fflat mae’n debyg. Roedd rhaid setlo am ffan drydan a honno’n un swnllyd. Ond daeth cwsg yn y pendraw, ac yn sydyn iawn roedd hi’n fora eto.

Wedi tamaid o ginio, aethom am dro. Dyma lun o damaid bach o jyngl. Does na ddim llawer ohono ar ol yn Singapore coeliwch fi, felly roedd yn reit neis gweld tamaid bach o wyrddni ynghanol yr anialwch.Yn yr ail lun yma, os tasa fo’n glir o gwbwl, roedd creadur go fawr or enw ‘Monitor Lizard’, homar o fadfall tua run mewn maint a grocodeil. Yn ol y son roedd hi’n lwcus iawn dod ar ei draws o, gan fod neb wedi gweld un yno ers sbel. Roedd digonedd y fwncis yno hefyd and roedd y diawlad llawer iawn rhy sydyn i gael llun.Wedi’r crwydro, buom yn ymweld a teml Tao-aidd oedd yn agos i ben y daith. Lle anghygoel o brydferth. Cyn mynd i mewn roeddwn i’n teimlo braidd yn anghyfforddus, falla fel bod ni ddim i fod yna rhywsut, am ei fod o’n le distaw, crefyddol iawn. Ond wedi mynd i mewn, wnes i ymlacio yn hollol. Roedd un o’r gwarchodwyr yno, hefo’i draed i fyny ar ben y bwrdd o’r flaen, yn gwylio opera sebon Tseinieg, hyd y gwelwn, ac wnaeth o ddim edrych arnom, hyd yn oed am eiliad bach.Does na ddim tywydd yn Singapore hyd y gwelai, dim ond gwres sych, a gwres gwlyb (pan mae hi’n bwrw). A bwrw glaw wnaeth hi y prynhawn yna, storm fawr o fellt a tharannau, a llifogydd yn union o flaen y fflat. Dyna ni we bod yn y wlad am ddiwrnod mwy neu lai, ac wedi profi popeth oedd gan y tywydd i gynnig….

Cawsom wahoddiad i barti wedyn gyda’r nos. Roedd hi’n digwydd fod yn ‘Ddiwrnod Ewrop’ ar y dydd Mawrth yma, a gan fod un o’n ffrindiau yn gweithio i swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yn Singapore, cawsom wahoddiad i fynd i ddathlu hefo’r ‘mawrion’. Rwan, ar y cyfan, dwi ddim yn ffan mawr o’r Undeb Ewropeaidd, dwi’n dueddol o feddwl eu bod nhw’n ymyrryd gormod a’n bywyd bob dydd ni, ond roedd un peth bach yn melysu’r ffaith fod ni am fynd i’r parti ‘ma, bwyd a diod, am ddim, drwy’r nos. Neis iawn, ac fel dywedodd fy ffrind ‘your taxes pay for it, so you might as well make the most of it’. Agwedd nobl iawn yn fy marn i, a ceisiodd y pedwar ohonom ein gora glas i gael gwerth ein pres.

O ganlyn hyn, ar ddiwedd y nos, cafwyd y pedwar ohonom mewn tafarn bach oedd tafliad carreg i ffwrdd o’r fflat, yn canu Carioci almaeneg am rhyw reswm, dwi’n siwr roedd o’n gwneud synwyr llwyr ar yr adeg honno.

A pen mawr yn y bora wrth gwrs.

Fe aeth yr ail ddiwrnod cyfan o dan ein trwynau, mewn gwledd a fwyta a mwydro rownd y siopau. Does dim rhaid I mi ddweud mae’n siwr, ond y merched oedd yn eu helfen heddiw.

27.5.06

Terra Firma, neu traed yn rhydd o'r diwedd....

Y peth da am gyrraedd mewn gwlad estron, ble mae ffrindiau yn byw, ydi fod na rhywyn yn disgwyl amdanoch chwi, hefo llond rhewgell o ganiau cwrw yn oeri’n braf. Croesawus ? Yn bendant. Dyna beth oedd hanes yr haner diwrnod cyntaf wedi i ni gyrraedd Singapore, caniau oer a dal i fyny hefo’r newyddion, hel achau, ac yn y blaen.

Gair bach sydyn am y gwres – llethol. Dwi’n eithaf siwr mod i ddim yn gor-ddwued, ond mae gwres 35 gradd, a lleithder o tua 80% yn ormod i’r hogyn Cymraeg yma. Clywith neb mohonai yn cwyno am dywydd Cymraeg fyth eto coeliwch fi. Dwi’m yn credu fod chwysu tra’n eistedd yn llonydd yn gwneud llawer o les i neb !

Gwario y noson yn fan hyn wedyn:

Bar Wala Wala Holland Village

A dyma lun bach ddiflas i gloi, yr olygfa o faloni y fflat, fe ddaw nhw yn fwy diddorol dwi’n addo.

25.5.06

Ar y ffordd

Roedd y daith i lawr i Heathrow yn eithaf arferol ohonom rhaid i mi ddweud, 4 awr yn rhy fuan. Am rhyw reswm rydym yn gwneud hyn (neu rhywbeth tebyg) bob tro da ni’n mynd i ffwrdd. Crwydro o gwmpas y lle wedyn, yn paneidio ac yn peidio a phrynnu dim o’r crap sydd ar gael yn y llefydd ‘ma. Ond daeth tamaid bach o oleuni. Gan ein bod ni mor fuan, cawsom seti reit dda ar yr awyren, sef y rhai gyferbyn a’r drws mae bobol yn ddefnyddio mewn argyfwng.

Argyfwng, ie. Dwi’m yn rhy siwr o ddiffiniad y gair yn iawn…

‘The illusion of safety’, ydi’r drysau yma medd rhywyn. Mae pawb ar yr awyren yn gwybod ar rhyw lefel, os ydi hon yn mynd lawr, rydym i gyd yn mynd hefo hi. Mae’n bell iawn i’r gwaelod…


Tydwi ddim yn hedfanwr da iawn, falla rydych wedi sylwi. Dim byd all cyflenwad di-ddiwedd o gwrw ‘Tiger’ ddim sortio.

12 awr yn ddiweddarach, ar gyrion Singapore:Mwy i ddod.

23.5.06

Cymro gora, Cymro gartref....

Sumai'r ffernols?

Rydym wedi cyrraedd yn ol i Gymru fach o'r diwedd. Roedd y gwyliau yn lwyddiant mawr ar y cyfan (ar wahan i mi gael fy ngwenwyno mewn lle Swshi), a bydd adroddiad llawn yn ymddangos cyn pen diwrnod neu ddau debyg.

Dyma fi nol yn fy ngwaith ac i ddweud y gwir mae'n teimlo braidd fel mod i heb fod i ffwrdd o gwbwl, dal yr un hen grap yma yn disgwyl i mi ddod yn ol.

Reit, off a fi i Bloglines i ddal i fyny.....

Hwyl am rwan.

5.5.06

Tra bo chi

Wel wir, pleser mawr ydi cael dweud ffarwel! Mae fy ngwraig a finnau yn mynd dramor i Singapore, hedfan allan pnawn Sul, ac yn aros yno am fythefnos gyfan. Mae'r ddau ohonom yn or-barod am wyliau rhaid dweud. Hwyl a fflag felly, a pwy a wyr, falla bydd gyfle i flogio 'o'r ffordd' fel petae, ac yn sicr bydd lluniau i ddangos pan byddwn ni nol yn gymru fach.

0/3

Dim lwc hefo'r cyfweliad, felly mae fy record llwyddiant/cyfweliad yn sefyll fel 0/3 ar hyn o bryd. Amheus ar y naw. Yr ymateb naturiol fasa i mi ddwued wrthynt ble i roi y ffwc lle ma, ond llais aeddfed yr oedolyn dwi'n glywed yn benaf. Mae hwnw'n dweud wrthaf am gadw fy mhen yn cwl, nes daw rhywbeth gwell. Tydi di-weithdra yn helpu neb mae hynna'n sicr.

4.5.06

Saeth o'r coed nid gwaywffon....

Shwmai bobol.

Wedi i mi ddarllen pwt bach o awdl Gerallt Lloyd Owen - 'Cilmeri' neithiwr, ges i freuddwyd digon rhyfedd. Breuddwyd oedd o am Llywelyn. Roedd o ar gefn ceffyl a tua haner dwshin o ddynion hefo fo, pawb wedi arfwisgo, barod am drwbwl. Daeth y criw i rhyw lannerch ynghanol y coed, ac yn reit sydyn dyma saeth yn canu allan o'r coed, gan drawo Llywelyn, a'i ladd yn yr union eiliad. Wnaeth y criw oedd hefo fo ddim byd i'w helpu, a daeth dim gair ohonynt. Aethant yn ei blaenau heb droi pen hydynoed. Aeth hydynoed ei geffyl yn ei blaen hebddo. Od iawn.

Ta waeth, dyna'r cyfweliad holl bwysig drosodd, aeth yn reit dda hefyd ar y cyfan - rhaid disgwyl am y penderfyniad rwan !

3.5.06

Anlwc ble roedd lwc yn arfer bod....

Mwy o drafferthion bore ma. Gyrru i fyny allt Penglais am hanner awr wedi wyth a disgynnodd y bibell egsost oddiar y car ! Gret, haner awr yn ceisio ei dynnu'n llwyr oddiar y car, wedyn lawr i Kwik Fit i cael un yn ei le. 150 punt yn hwyrach, da ni nol mewn busnes. Yr unig broblem ydi, dwi'm yn credu bod y car ei hun yn werth llawer mwy na hynny erbyn hyn.

Dim byd arall i'w adrodd heblaw fod y cyfweliad yfory am swydd rheoli wnes i roi cynnig ar sbel yn ol.

2.5.06

O dan do newydd....

Wel dyna'r penwythnos symyd ty wedi mynd heibio, a dwi'n cael fy hyn yn byw o dan do newydd unwaith eto. Tydi'r un ohonom yn hapus iawn hefo'r lle newydd ar hyn o bryd, heb setlo mewn debyg. Mae popeth yn eithaf gwahanol, ac mae'n eithaf sioc fod yn nol ynghanol bwrlwm y dref ar ol bron i flwyddyn allan yn y cefn gwlad. Ond dyna ni, fel yna mae'r olwyn yn troi, ac os dim byd arall, mae o yn sbardun da iawn i ni hel ein pethau tuag at cael hyd i dy i brynnu. Mae dau dy allan tua Phontrhydygroes i ni ymweld yr wythnos yma.

Mewn newyddion arall, claddwyd nain fy ngwraig ar dydd Gwener a buom lawr yn dangos parch ayyb. Roedd pawb yn eithaf trist (sydd yn ddigon naturiol wrth gwrs), ac roedd yn wasanaeth reit dda ar y cyfan. Dwi'n eithaf crap ar adegau fel hyn, dim yn rhy siwr peth i neud hefo llond het o ferchaid dagreuol. Wnes i'n siwr fod gennyf ddigon o hancesi sych i'w roi allan a beth arall fedr rhywyn neud heblaw cynnig gair caredig ac ambell i hyg ? Dwn im.

Na ni am y tro.