28.2.06

Newyddion da.

Dafydd Wigley yn penderfyny rhoi tro arall arni fel AC. Yr hanes i gael ar y BBC, fan hyn.
Cam da iawn faswn i'n dweud. Wrth feddwl am y peth Dafydd Wigley ydi'r unig wleidydd o'r cyfnod diweddar gallwn i wir ddweud fod gennai unrhyw barch tuag at. Hefo bach o lwc, ddaw o nol mewn reit sydyn a rhoi tan o dan y diawlad aneffeithiol na'n Gaerdydd. Synnwn i ddim os fasa  hyn yn dro bositif i'r Blaid yn llygaid y cyhoedd hefyd. Hei Lwc!
 

27.2.06

Llyfrau 27/2/06

Shwmai blogfyd. Dyma fi nol ar ol penwythnos reit hamddenol. Buom yn chwilio am dai ar y we am rhan dda o dydd Sadwrn. Wedi cael hyd i un neu ddau o lefydd diddorol felly bydd rhaid mynd i'w gweld cyn bo hir debyg. Wedyn gwariais i rhan helaeth o dydd Sul yn torri coed yn yr ardd. Mae Onnen fawr wedi disgyn acw, felly dwi di mynd ati yn araf deg i'w thorri fyny er mwyn coed tan ac yn y blaen. Joban reit fawr a chysidro bod dim llif cadwyn gennai. Bydd rhaid cael un pan dwi'n cyrraedd at y bon yn iawn, ond mae'r canghennau yn ddigon o waith i mi ar hyn o bryd. Ar wahan i hynny, does dim llawer yn digwydd yma...

Gan fod hi'n ddyd llun eto (rhyfedd faint mor sydyn mae'r amser yn mynd tydi), dyma'r llyfrau sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

A History of Wales - gan John Davies.
Dreaming War - gan Gore Vidal.
The Wolves of the Calla - Gan Stephen King.
a dau newydd...
Melyn gan Meirion MacIntyre Huws
A Brief History of the Druids - gan Peter Berresford Ellis

Wedi darllen yn ddiweddar:
The Men Who Stare at Goats - Jon Ronson

Felly wythnos digon distaw hefo'r llyfrau.

24.2.06

Diogrwydd

Shwmai Blogfyd.

Wel, gymerais i ddydd i ffwrdd o'r gwaith heddiw. Dim gwaith i neud, dim sustemau yn gweithio gan fod na rhyw adnewyddiad yn digwydd i'r meddalwedd rydym yn ddefnyddio, felly meddyliais baswn i'n medru gwneud gwell ddefnydd o fy amser drwy aros adref. Dwi'm yn siwr wedi'r cwbwl gan fod rhan helaeth o'r dydd wedi ei wastraffu ar y PS2 ac ar SKY. Hei, o leiaf roeddwn i'n gyfforddus, ac mi fedrais orffen fy llyfr, 'The Men who Stare at Goats' hefyd.

Link yma, i'r hanes fod Plaid Cymru wedi newid eu logo ac wedi penderfyny tynnu'r gair 'Cymru' oddi arno. Heb benderfyny beth dwi'n feddwl am hyn eto.

23.2.06

Pedwar Peth eto....

Dwi'n gwybod bod y post yma wedi bod yn llosgi ei ffordd drwy bro y blogio Cymraeg yn a dyddiau diwethaf, ond hei, dwi'n eithaf dipyn o sycyr am y petha ma hefyd.....

Pedwar swydd dw i wedi’u cael
1. Gwerthwr Cwn Poeth
2. Tu ol i far.
3. Gweithiwr mewn Chwaral Lechi
4. Creu a defnyddio basus data

Pedwar ffilm gallaf eu gwylio drosodd a throsodd
1. Cool Hand Luke
2. The Blues Brothers
3. Ghostbusters
4. Field of Dreams ;) (joc bydd dim ond un person yn ddeall!)

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw
1. Ty mam a dad yn Blaenau FFestiniog
2. Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth
3. Neuadd Bryn Derw Aberystwyth
4. South Marine Terrace, Aberystwyth.

Pedwar rhaglen teledu dwi’n eu caru
1. 24
2. The Simpsons
3. Northern Exposure
4. Friends

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau
1. Iwerddon
2. Berlin
3. Las Vegas
4. Lake Como

Pedwar o’m hoff brydau bwyd
1. Cinio dydd sul cyw iar.
2. Cyri cig oen madras
3. Bechdan wy di ffrio.
4. sglodion !

Pedwar gwefan dw i’n ymweld â nhw bob dydd
1. BBC
2. Bloglines
3. The DVD Forums
4. Digg.com

Pedwar lle hoffwn i fod yn y munud hwn
1. Borth y Gest
2. Yn y mynydd.
3. rhywle cynnes
4. 'Stafell pocyr gwesty Bellagio yn Las Vegas

Pedwar blogiwr dw i’n eu tagio
Dwn im beth ydi tagio, and dyma 3 blog dwi'n ddarllen yn rheolaidd...
1. Chris Cope
2. Blog Dogfael
3. Wil Wheaton
4. Guiness and Poker

Felly dyna ni...un peth bach arall i nodi, wedi cael drych i'r 4x4 o'r diwedd. £47 oedd yr un mwyaf rhad yn diwedd - gret.

Hwyl am y tro.

Pa Estyniad Ffeil wyt ti ?

Cwis personoliaeth sydyn a gwirion i gael yma. Dyma fi felly:Ia wel, dwi'n siwr fod hi'n ddiogel i ddweud mod i'n cael diwrnod araf arall :)

22.2.06

Mwydro meddyliol.....

Diwrnod digon distaw yn y gwaith heddiw eto. Rhan fwyaf o'r swyddfa i ffwrdd ar dau ddiwrnod o hyfforddiant, a dim ond llond llaw o ni'r anffodus rhai ar ol i wylio'r waliau fel petae. Diflas ydi diwrnod hir heb llawer o sgwrs ar gael 'fyd, ond dyna ni, peryglon y sector cyhoeddus...

Daeth gair o'r 'Nationwide' ar ol ein cyfarfod byr ddoe, rydym am fynd i fewn yfory am drafodaeth pellach, i weld beth sydd ar gael mwy na dim byd arall. Gyda dipyn bach o lwc fydd o'n ddigon i brynnu ty yn y cyffiniau, os welwn ni rhywbeth sy'n plesio !

Dim llawer arall i adrodd felly hwyl am y tro.

21.2.06

Anghofiais i son....

Un llyfr arall dwi'n ddarllen ar hyn o bryd ydi:

The Men Who Stare at Goats gan Jon Ronson

'Hanes' yw o gangen cyfrinachol o fewn y fyddin Americanaidd, a'i gwaith ymchwil i fewn i faterion goruwchnaturiol. Llyfr gwirion a diddorol !

Dim newyddion arall ar wahan i'r ffaith mod i wedi bod yn Nghymdeithas Adeiladu 'Nationwide' dros yr awr ginio heddiw yn holi am fanylion morgais - uffarn ! Wedi tyfu'n hogyn mawr reit sydyn ;)

20.2.06

Penwythnos Distaw - a llyfrau !

Shwmai Blogfyd!

Wel, dyna beth oedd penwythnos distaw. Ac roedd yn un eithaf neis hefyd ar y cyfan. Fel soniais i ynghynt, mae'n reit dda gwneud diawl o ddim weithiau. Trip bach lawr yr arfordir dydd Sadwrn, tua Cei Newydd a Sarnau, wedyn gwario dydd Sul yn glanhau'r ddau gar sydd ganddom, cymerodd trwy'r pnawn gan fod golwg braidd ar y ddau.

Penderfynais i beidio a prynnu'r ffon symudol 'na yn y post diwethaf. Roedd manylion y cytundeb yn hollol eithafol gan y cwmni oedd yn ei chynnig. Mi fasa fo di costio fortiwn i mi bob mis. Hei ho.

Gan fod hi'n ddiwrnod reit ddistaw a does gennai ddim llawer i'w sgwennu, dwi am ddwyn syniad o Blog Dogfael a rhestru beth bynnag lyfrau dwi ar ganol ddarllen ar hyn o bryd, falla bydd hwn yn rhywbeth i drafod bob bore dydd llun. Wel, dwi'n dweud rhestr, dim ond tri llyfr dwi'n ddarllen ar hyn o bryd...sef.

Dreaming War - gan Gore Vidal

A History of Wales - gan John Davies

The Wolves of the Calla - gan Stephen King

Tydw i ddim ond wedi megis dechrau ar y trydydd, felly mae'n debyg bydd o ar y rhestr am sbel go hir. Gan fod y rhestr yn edrych braidd yn fer,dyma ddau dwi wedi orffen yn ddiweddar:

Wales - gan Jan Morris

Land of my Fathers - gan Gwynfor Evans

Ie, amryw o lyfrau hanes yn ddiweddar. Wedi cael rhyw ysfa i ail gydiad yn y llyfrau hanes, wedi anwybyddu'r maes ers gadael y Brifysgol a dwi'n siwr fod o'n gwneud lles i'r ymennydd gael dipyn bach o ymarfer.

Hwyl am y tro.

17.2.06

Penwythnos !

Hwre am y penwythnos medda fi !

Wedi bod yn wythnos hir rhywsut. Rhywbeth i neud hefo gweithio pum diwrnod mae'n debyg, a cael wythnos eithaf hawdd wythnos diwethaf. Penwythnos distaw sydd o'n blaenau mae'n debyg. Y tro cyntaf ers sbel bach 'da ni ddim yn gorfod bod yn rhywle, neu'd gweld rhywyn neu rhywbeth.

Newydd ddarllen hwnna'n nol, ac mae yn neud i mi swnio fel diawl blin, ond dim dyna beth oedd gennyf. Mae'n neis bod adref weithau, dyna beth oeddwn i'n feddwl. Potel o win, a teledu crap yn medru bod yn hwyl ambell i waith :)

Yn y cyfamser,dyma linc i degan newydd dwi'n crybwyll archebu yn y dyddia nesaf :) Yr MDA Vario..

15.2.06

Mike Ruddock

Dyna ni felly, Mike Ruddock wedi gadael tim Rygbi Cymru, o dan dipyn o gwmwl yn ol y son. Tybed beth sydd wedi digwydd felly ? Hynny o hanes sydd i gael - ar y BBC, yma.
 

14.2.06

Rhyddid yw'r gair am ddim byd ar ol i'w golli...


Dros y penwythnos mi ges i fenthyg CD 'Goreuon' Janis Joplin gan fy mam yng ngyfraith. Roeddwn i wedi llwyr anghofio faint o anghygoel o dda oedd llais Joplin. Mi ges i gyfnod o wrando arni pan oeddwn i tua 17/18, ond heb neud ers hynny o bosib. Mae'r disg yma wedi chwythu fi ffwrdd fel mae'n nhw'n dweud. Falla am fy mod i'n hyn, dwi'n medru gwerthfawrogi dipyn bach mwy. Ta waeth - dau fawd i fyny gan y blogiwr yma :)

Gwenno Teifi

Wedi bod yn darllen eithaf dipyn am y ferch 'ma Gwenno Teifi a yrrwyd i garchar ddoe am 5 diwrnod, am beidio a talu'r iawndal i Radio Sir Gaerfyrddin, wedi difrod ar ol protest Cymdeithas yr Iaith. Dyma'r hanes ar y BBC .Mae'n fy nharo fi fel gwirondeb llwyr gyrru'r ferch i'r carchar am bum diwrnod. Dwn i ddim yn iawn ond tybed faint mae'n gostio cadw rhywyn mewn carchar am 5 diwrnod ? Mwy na £200 siwr o fod, hurt.Tybiaf hefyd fod yr awdurdodau yn ceisio gwneud rhyw fath o bwynt drwy wneud hyn, ond dwi ddim yn or-siwr beth ydi o.

Beth bynnag, bob lwc iddi, dim yn aml y dyddiau hyn mae bobol yn barod i dalu pris difrifol am beth mae nhw'n gredu.

13.2.06

Faint o Gymry mae'n gymeryd i stwffio amlenni ?

Un, mae'n debyg. A dyma fy joban gachu am ddydd Llun. Stori hir a diflas.

Roedd y benwythnos yn un dda iawn ar y cyfan. Er doedd dim llawer o chwant yfed arnai erbyn y dydd sadwrn, wedi gor-wneud petha dydd Gwener, roedd dal llawer iawn o hwyl i gael. Ar wahan i'r dathlu arferol bu ni'n dysgu (fel rhan o adloniant y cinio priodas) sut i ddawnsio mewn ffordd Lladin-Americanaidd, dyma hwyl ! Does dim lluniau o hyn hyd y gwn i - diolch i'r nefoedd..

Ar wahan i hynna does dim i'w son amdano, heblaw fod hi'n dda gweld Cymru'n rhoi cweir (o fath) i'r Alban ddoe.

11.2.06

Pum munud i saith

Shwmai blogfyd!

Dyma fi yn blogio o westy moethus yr 'Holiday Inn', yn Guildford, safle priodas fawr y penwythnos. Mae'n fler uffernol arnom ar hyn o bryd. Dechreuodd neithiwr yn eithaf arferol, pryd o fwyd mewn bwyty Portiwgalaidd,wedyn tafarn a gwin, cwrw, mwy o gwrw, bach mwy o gwrw, wedyn...wel da chi'n gweld y llun debyg, rownd o bennau mawr fan hyn os gwelwch yn dda! Mae hon yn un o'r boreua ble mae rhwyn yn crybwyll rhoi'r cwrw i fyny a mynd i fyw i rhyw deml Bwdistaidd i fyny rhyw fynydd neu rhwbeth ;)

Hefyd, mae'n bum munud i saith drwy'r amser yn fan hyn, batri fy oriawr wedi gwagio.

Hwyl am y tro , nol i Gymry lan yfory.

9.2.06

Blogio Amgen

Dwn i ddim os bydd hwn yn gweithio neu beidio,ond am y tro cyntaf rwy'n blogio ar fy nghyfrifiadur poced, sef yr IPAQ. Heb ddefnyddio'r teclun yma ers sbel, does dim defnydd wedi bod iddo rhywsut, heblaw fel dyddiadur drud. Mae yn bosib fydd defnydd iddo wedi'r cwbwl, teclun blogio, tra dwi'n troedio o gwmpas, neu'n paneido yn un o gaffi's y dref, neu fel byddaf yn cael rhyw beintyn bach digywilydd yn rhywle.

Mae un o fy ffrindiau o'r brifysgol yn priodi penwythnos yma a rydym ni wedi cael gwahoddiad, eithaf edrych ymlaen a dweud y gwir, cyfle i ymlacio ac hel achau hefo hen ffrindiau.

Nos dawch blogfyd!

8.2.06

Atgofion o hen lyfrau...

Roedd fy nhaid yn ddyddiadurwr trylwyr iawn yn ei ddydd. Wedi iddo farw daeth nifer helaeth o lyfrau i'r golwg, a'i 'sgrifen man, daclus yn llenwi pob tudalen. Hanesion bob dydd oedd ynddynt, y tywydd, gwaith, a digwyddiadau o fewn y teulu a ffrindiau agos.

Dwi ddim yn ei gofio fo a dweud y gwir, ond fe aeth y llyfrau yn bell iawn i helpu mi ddod i'w nabod. Dyma'n rhannol beth oedd ar fy meddwl wrth i mi grybwyll dechrau'r blog yma. Mae'n debyg bod llawer iawn o fobol dal i rhoi bensal ar bapur i ysgrifennu dyddiadur, ond i mi, dyma'r cyfrwng yn ei gyd-destun cyfoes, felly dechreuais i flogio..

Dwi'm yn rhy siwr beth yw pwynt y post yma, ond dyna ni, falla'r pwynt ydi fod neb yn y pen-draw yn mynd i orfod pori dros fy 'sgrifen traed brain i o leiaf.

Tywyllwch

Roedd dim postio i fod neithiwr gan fod yna ddim trydan acw, rhyw broblem yn sgil a gwynt a'r glaw mae'n debyg. Wedi sortio rwan beth bynnag.

Wnaeth i mi feddwl faint o lwyr ddibynnol rydym ni ar drydan. Dim teledu, dim cyfrifiadur, dim gwres, dim golau, dim bwyd yn cadw'n y rhewgell...diawl o ddim byd ond haner dwshin o ganwyllau, a'r lleni'n agored i olau'r lleuad.

Fel y digwyddodd dim ond sbel bach heb drydan oedd o, ond roedd yn ddigon i rhywyn sylweddoli faint o dro ar fyd bydd mynd hebddo am amser helaeth. Y peth ydi, dwi ddim yn siwr os tro am y gwell neu tro am y gwaeth fasa fo.

6.2.06

Y peth ydi.....

....tydi dydd llun yn werth diawl o ddim. Hir a diflas, felly does dim i adrodd ar y funud. Llusgodd y dydd o fore gwyn tan nos. Yr unig olau oedd mwydro ar y we yn yr adegau mwy distaw, a darllen ambell i flog ac e-bost diddorol.

Ar ben hyn y pris gorau wnes i gael am ddrych newydd i'r 4x4 oedd 47 punt. Dwi ddim yn siwr os oedd hwn yn bris da neu beidio a dweud y gwir, ond mae'n debyg bydd rhaid i mi fynd amdano

5.2.06

Nos Sul

Shwmai Blogfyd!!!!!

Dyma fi yn ol ar ol penwythnos bach i ffwrdd. Aeth fy ngwraig a finna i'r Gogledd am y penwythnos, yn bennaf i weld fy nhad gan ei fod hi'n benblwydd arno,ac yn ail i droedio dipyn bach ar mynyddoedd yr ardal.

Dwi ddim am son am y Rygbi - rydym i gyd yn gwybod sut aeth hi.

I'r daith gerdded felly...fe aethom am daith o gwmpas mynyddoedd Blaenau Ffestiniog, gan ymweld a rhai o'r Chwareli hen sydd yn eu plith, dyma amryw o luniau bach o'r diwrnod, roedd hi'n oer ond roedd y distawrwydd yn y mynydd yn llethol, ac roedd hynny wedi gwneud yr holl broses yn werth chweil.

Dyma'r cyntaf, Moel Barlwyd:


Yn ail, yr afon ger Llyn Fflags:


Yr unig bethau byw welsom ni drwy'r dydd:Llyn wedi rhewi drosto:Golygfa tua Cwm Penmachno:Hen adfail:


Fel dywedais i, dim ond ambell i lun bach.

Roedd y diwrnod yn un da iawn, llawn awyr iach, ond fe ddaeth i ben ar nodyn sur braidd. Wedi cyrraedd adref, sylwais fod rhywyn wedi dwyn un o'r drychoedd o ochr y 4x4, (sef 'wing mirror'). Ffycars digywilydd, roedd o wedi'i barcio o flaen ty fy rhieni hefyd.... nodyn sal iawn i orffen diwrnod oedd wedi bod yn eithaf bendigedig ar y cyfan. Felly dyna ni, nol i'r gwaith yfory.

Nos Dawch.

3.2.06

Hwre!

Mae'n dydd Gwener ac mae penwythnos y 6-gwlad ar ein pennau o'r diwedd.

2.2.06

Rhodri o dan bwysau...

Dwi'n gwylio 'Question Time' ar hyn o bryd, a mae Rhodri Morgan wedi bod o dan llawer iawn o bwysau am beidio a dweud yn glir os oedd o o Blaid y rhyfel yn Irac neu beidio. Tydi o ddim yn fy nharo i fel gwladweinydd o fri mae'n rhaid i mi ddweud. Does dim llawer iddo rhywsut. Dyma beth yw arweinydd gwlad i fod?

"Not Glyndwr material is he ?" fel dyweddodd cyfaill Saesneg i mi sbel bach yn ol.

Taro'r hoelen ar ei phen bois bach. Taro'r hoelen ar ei phen.


Nos dawch.

1.2.06

32 o Flynyddoedd yn Ol....

Fe anwyd y Blogwr yma, ym Mangor, Gwynedd. Noson stormus oedd hi nol y son.

Dim gwaith i mi heddiw, wedi bod wrthi yn ymlacio'n reit galed ;)

Pryd o fwyd allan heno i barhau'r ddathlu.

Hwyl am y tro.