30.11.06

Y Post Misol

Ydi, mae geiriau wedi mynd yn brin yn y lle ma'n ddiweddar. Ond gan fod na ddim newyddion i'w hadrodd - dyna'i gyd sydd i ddweud.

27.10.06

Ydw

Dwi dal yma, ond wedi i ni symud ty, yn sydyn iawn dwi'n gaeth i gyffur newydd, sef:

http://www.chesshere.com

a

http://www.queenalice.com

bygyr all arall yn digwydd ar hyn o bryd felly hwyl am y tro.

22.9.06

Helo

Dal yma 'fyd cofiwch. Pethau dal i fynd yn olew hefo'r ty. Rydym yn symud wythnos i heddiw ac mae llawer iawn o fan bethau i'w gorffen cyn hynny. Trwyn ar y maen felly.

Dim byd arall i adrodd, y ty newydd yw'r bydysawd ar hyn o bryd.

14.9.06

Agosau

Ydi mae petha wedi mynd yn reit ddistaw yma. Mae'r ddau ohonom yn brysur iawn hefo'r ty ar hyn o bryd (dal). Petha yn dod yn ei blaenau yn dda iawn ar hyn o bryd ac rydym 'on track' fel petae i symud i mewn erbyn diwedd y mis.

Falla bydd mwy o flogio wedi'r symud mawr !

31.8.06

Bydded Goleuni

Nodyn bach sydyn i ddweud fod petha'n dechra symyd yn y ty 'cw o'r diwedd. Y plastrwr wrthi'n drylwyr ers rhai dyddia yn sortio'r walia a'r lloria, a fy nhad yn nghyfraith yn brysur sortio'r ystafelloedd gwely allan. Rydym yn gobeithio symyd erbyn diwedd mis Medi felly mae pethau'n edrych yn olew o dda ar hyn o bryd.

Wedi meddwl, y gwir amdani yw bydd rhaid i ni symyd diwedd mis Medi gan fod ni wedi rhoi mis o slyw i'r asiant sydd yn rhentu'r ty i ni'n Aber. Wps, o wel, os bydd rhaid ryffio hi ynghanol y llanast am sbel fydd hi ddim yn ddiwedd y byd - bydd to dros ein penna beth bynnag.

23.8.06

Ond dim heddiw...

S'dal dim llawr i gael draw yn y ty newydd, ond mae petha yn dechrau siapio ar wahan i hynny. Wedi bod yn gwario ar betha fel gegin, dau wely, amryw ddodrefn i roi yma ac acw. Peth rhyfedd, ar ol rhentu mor hir, mae rhywyn yn sylweddoli, oes, mae gennyf lot o stwff, ond bygar all o ddodrefn. Wps, dyna ni, pawb yn dechra yn rhywle amwni.

15.8.06

Bydd Llawr Rhyw Dydd

Ia, sut da chi'n cadw erbyn hyn ?

Dwi dal o gwmpas, ond mae amser wedi mynd yn brin iawn ar gyfer y blogio. Rydym ein dau yn brysur iawn hefo'r ty newydd, trefnu adeiladwyr, cynllunio gegin, rhoi 'insulation' yn yr atic ayyb, llawer iawn o fan dasgau tra'n aros i'r gwaith mawr o gael llawr i mewn.

31) Dwi am gael ci rhyw dro. Roeddwn i'n arfer berchen ci, bach o fwngral oedd o a dweud a gwir, chwarter Alsatian a can mil o petha eraill, digon addfwyn fyd rhaid dweud. Rwy'n teimlo fel cael un eto dyna ydi'r peth. Hoffwn gael un o'r cwn na sy'n debyg i Husky, neu Greyhound falla, neu Lurcher o rhyw fath, felly mae'n saff dweud mod i heb benderfyny eto. Unwaith bydd y ty wedi sortio rwy'n siwr bod digon o ardd i gynnal ci acw.

8.8.06

Pwy ?

Sut mae'n hongian erbyn hyn ?

Mae ein bywydau ni wedi troi i mewn i rhyw diwn gron o betha perthnasol i neud y ty ma i fyny, plastrwrs, damp proofers, adeiladwyr, ayyb. Mae petha'n dod at eu gylidd yn araf deg gan ddweud hynny, pwy a wyr, falla bydd llawr a walia i gael erbyn diwedd wythnos nesaf !

O ganlyn hyn i gyd, bydd dim mynd i'r 'steddfod y flwyddyn hon. Dipyn bach o siom yn wir ond mae'n rhaid blaenoriaethu ar yr adegau yma, yn enwedig hefo fy ngwyliau innau mor brin rhwng rwan a mis Rhagfyr :

29) Rwy'n gwerthfawrogi faint o waith sydd yn mynd i mewn i neud ty i fyny.

30) Wrth brynnu ac adnewyddu y ty ma, rydym wedi neud popeth drwy'r Gymraef, sef cyfreithwyr, cymdeithas adeiladu, arolygwyr, plastrwrs, adeiladwyr ayyb, popeth drwy'r gymraeg, hyd yn hyn.

3.8.06

Coppers !

Daeth hi'n Dydd Iau yn reit sydyn. Dim llawer i adrodd, y gwaith ar y ty yn dod yn ei flaen yn olew, rhaid aros i'r plastrwr ddod rwan i ddechrau'r gwaith hudolus o wneud y lle edrych fel cartref unwaith eto.

Gwelais i hwn ar wefan y BBC:

4000 o geiniogau

A cododd wen bach.

2.8.06

Yn y baw a'r mwd...

S'mae. nodyn bach sydyn i ddweud fydd y gwasanaeth arferol yn ail gydio cyn bo hir. Fe aeth y prynnu ty trwodd pnawn dydd gwener ac rydym wedi bod yn brysur tynnu llanast ers hynny, rhaid paratoi y lle mewn deufis rhan bellad, tydi talu rhent a morgais ddim yn joc llawer hirach na hynny.

Felly

28) Dwi'n berchen ty, o'r diwedd.

28.7.06

Newydd gofio mod i heb son am y benwythnos, ac mae'r nesaf ar ein penna bron. Buom yn Aberhonddu dydd Sadwrn, gan fod dim llawer gwell i neud. Rhyw le digon rhyfedd ydi o yn fy marn i, distaw, di-gymeriad braidd. Teimlo braidd fod y lle rhwng day wynt, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg.

Wnes i daro mewn hefyd ar y gofeb yng Nghilmeri wrth fynd heibio, gan fod run ohonom wedi bod yno o'r blaen. Mae o'n lecyn bach reit braf, ac roedd yn neis sefyll yno yn mwynhau'r distawrwydd. Wedi ychydig funudau daeth llond bus o dwristiaid saesneg yno, yn llawn swn hefo'u cameras, a'u jocs, felly aethom yn ein blaenau yn reit sydyn, dan dipyn bach o gwmwl, ond dyna ni.

Dyma ychydig fwy o ffeithiau amdanaf i, gan eu bod wedi profi i fod mor boblogaidd.....bydd rhaid i mi weithio fesul 5 dwi'n credu, os dwi am ehangu arnynt fel hyn.

26) Dwi'n dipyn o nerd. Fy nghyfrifiadur cyntaf oedd yr Amstrad CPC464. dim ond 64k o 'memory' oedd i'r teclyn yma ond eto roedd llu o wahanol feddalwedd ar gael iddo. Canoedd o gemau wrth gwrs, y goreuon yn cynwys, Manic Miner, Jet Set Willy, Monty on the Run, ac Thing on a Spring, clasuron oll, ac yn llawer iawn o hwyl i'w chwara ar y monitor sgrin werdd uffernol daeth hefor uned. Roedd llawer iawn o feddalwedd swyddfa hefyd, prosesu geiriau ayyb, ond fel plentyn, doedd diddordeb mewn dim ond y gemau. Wedyn daeth yr Atari ST, a'r posibiliadau di ben draw o gael 512k o 'memory', a disk drive yn 'built in'. Nefoedd ! Wedi hir a hwyr wrth gwrs daeth y PCs fel rydym yn eu hadnabod heddiw, y 386, drwy'r 486, i fyny drwy'r pentiums ayyb. S'dim byd yn dal canwyll i'r hen CPC yn fy marn i...yup dwi'n techno-luddite ac an falch o'r faith...

27)Wnes i ymarfer Kung Fu am dros dwy flynedd. Dim ond yn gymharol diweddar rwyf wedi rhoi i fyny ar y weithgaredd hon. Buom yn dysgu Kf o dde Tseina sef, 'Southern Mantis', hefo dipyn bach o 'Southern Shaolin', yn y gymysgfa hefyd. Roedd y dosbarthiadau yn hwyl mawr ar y cyfan, wedi'r wythnosau cyntaf o ymarfer basio heibio, ac wedi i'r cyhyrau addasu i'r gofynion newydd, roedd yn bleser, ac roedd lefel fy fitrwydd wedi gwella drwy wneud o hefyd.

Ok dim ond dau am rwan, cafodd fy sylw ei dynnu drwy ddarllen am Soren Kirkegaard a Socrates heddiw felly dwi allan o amser !

24.7.06

100 n/o

Yma o hyd, mae wedi bod yn rhy boeth i flogio yn ddiweddar (esgus da ?)
Hwn yw'r 100fed post i'r blog ma, felly dyma'r cyntaf o gyfres o 4 post fydd yn cynwys 100 faith amdandaf i, dwi'm yn gaddo fydd o'n syfrdanol o diddorol cofiwch !

1) Ges i fy ngeni ym Mangor, Gwynedd.
2) Dwi'n 32 oed.
3) Mae gennyf lygaid glas.
4) Rwyf wedi priodi.
5) Nid oes gennyf blant.
6) Gwell gennyf Gi na Chath.
7) Un o fy hoff fwydydd - cyri Cig Oen.
8) Dwi'n gaeth i eiriau printiedig (h.y. wi'n hoffi darllen)
9) Sgwenais nofel mis Tachwedd diwethaf.
10) Medraf gynghaneddu ond dwi'n rhy ddiog i loywi.
11) Un o fy hoff feirdd Cymraeg ydi Hedd Wyn.
12) Fy hoff fardd iaith saesneg ydi R S Thomas
13) Dwi ddim yn credu fod y rhif 13 yn anlwcus.
14) Dwi wedi bod yn y swydd yma rhy hir.
15) Y llyfr cyntaf i mi ddarllen ar athroniaeth gwleidyddol oedd The Republic gan Plato
16) Dwi'n rhoi gormod o siwgwr yn fy nghoffi.
17) Dwi ofn hedfan mewn awyrennau.
18) Ond dwi'n hoffi trafeilio.
19) Dwi angen gwyliau.
20) Ches i ddim brecwast bore ma.
21) Er cywilydd, dwi'n gwylio sioe 'Big Brother'.
22) Dwi'n edrych ymlaen am y penwythnos yn barod.
23) Dwi ar fin prynnu ty.
24) Un o fy hoff raglenni teledu ydi '24'.
25) Dwi'n rhyfeddol o edrych ymlaen am yr Eisteddfod.

19.7.06

Ydi - dwi'n gwybod.

Oes oes na un person arall yn dweud wrthaf heddiw: 'Duw, mae'n boeth tydi' neu geiriau debyg, mae nhw'n cael head-butt, yn rhad ac am ddim.Jocian ydw i wrth gwrs (amwni)....

Mae amryw o fy ffrindiau sydd yn byw dramor wrth eu boddau yn dweud fod ni'r Cymry yn hoff iawn o drafod y tywydd, pob cyfle a gawn. Dwi heb gytunno yn llwyr hefo syniad yma erioed, ond yn y dyddiau diwethaf, dwi wedi colli cyfri ar faint o fobol sydd wedi dweud yr uchod wrthaf. Tamaid bach o haul ac mae pawb yn mynd yn hurt.

Reit, dwi am fynd i nol 'Magnum', i'r siop dwi'n meddwl. ;)

17.7.06

Llyfrau 17/7/06

Shwmai bois bach ? Digon cynnes i chi ?

Penwythnos reit hamddenol yng ngwmni fy nheulu yng nghyfraith unwaith eto, dim gwir hanes i adrodd mwy na barbeciw a barhaoedd am ddau ddiwrnod, a finna'n colli cyfrif ar faint o Lagers aeth lawr. Dim pen mawr fora Sul chwaith oedd yn fonws bach annisgwyl.

Wedi'r dyddiaduron, dwi wedi hel i mewn ychydig bach o lyfrau, felly dyma ail ddechrau y rhestr, rhain dwi'n ddarllen ar hyn o bryd;

Jarhead - Gan Anthony Swofford
The Chronicle of the Kings of Britain gan Tysilio

A dyna'i gyd o nod ar hyn o bryd, un neu ddau o betha eraill yn cicio o gwmpas fel hwn:

Cilmeri a Cherddi Eraill a
Gyda'r Blynyddoedd gan E Tegla Davies

(s'dim linc ar y we i mi rhoi ar gyfer hwn fel y gwelai). Ond rhyw bigo ar rhain byddaf yn y munudau distaw fel petae.

12.7.06

Cardiau ID a ballu.

Wedi bod yn darllen am y cardiau ID ma sydd yn llond y newyddion yn ddiweddar, cewch yr hanesion yn y Guardian ac yn Y Times...(wedi codi y lincs o flog Rachel o Ogledd Llundain) ac y syndod mawr i mi ydi fy mod i'n cytuno a'r farn sydd yn Guardian, ac yn gobeithio fod y farn yn y Times yn iawn, h.y. ni ddaw sustem y cardiau yma i fewn fel y gobeithir y Blaid Lafur ar hyn o bryd, am rhai blynyddoedd eto.

Roedd hi'n benblwydd ar fy ngwraig ddoe - ac fel rhan o'r dathliad penderfynom fynd allan am bryd o fwyd. Gofynnais iddi benderfyny ble i fynd a beth i fwyta, dywedodd hithau "beth am fynd i Rummers am Pizzas a Cwrw" - yeah ! Un arall o'r amryw rhesymau y priodais hi! :) Roedd yn eithaf doniol bod yno ar un o'r nosweithi graddio, llawer o fyfyrwyr yno a'i rhieni, a phawb yn edrych yn reit hapus a balch - dod a dipyn o atgofion yn ol i mi rhaid dweud.

10.7.06

Bore Da bobol

Dydd llun arall. Cawsom benwythnos reit dda yn y gogledd ond heb neud llawer o ddim byd trwyddi. Buom yn cyfarfod a nghyfreithiwr ynglyn a'r ty rydym yn y broses o brynnu, pethau yn symud yn reit dda o'r diwedd, ac heb i rhywbeth fawr fynd o'i le, bydd y goriad yn ein dwylo erbyn y cyntaf o fis Awst.

Buom yn Llandudno hefyd. Am le diflas wedi mynd. Dwi ddim yn credu bod nhw wedi clywed fod Lloegr allan o Gwpan y byd eto, fflagia coch a gwyn yn llu ymhobman.

Mae hefyd yn edrych fel bod ysbrydion y tan-wal yn y gwaith wedi bod wrthi eto. Dwi methu darllen dim un o flogiau Blogspot ar hyn o bryd, er fy mod i'n medru dod i mewn i Blogger i sgwennu hwn. Od iawn.

Dyna'i gyd am rwan, s'dim byd mwy diddorol i adrodd ar hyn o bryd !

7.7.06

Blwyddyn yn ol.

Ar drothwy'r penwythnos o'r diwedd, ac fel soniais ynghynt, rydym am throi hi tua'r gogledd. Eithaf edrych ymlaen am rhyw reswm, dwn im, mae hi wastad yn foddhaol mynd adref amwni.

Hyn - sydd wrth gwrs yn cymeryd y sylw mawr heddiw, blwyddyn i heddiw oedd y bomio yn Llundain. Dyma flog un o'r bobol sydd wedi byw drwy'r peth, sef Rachel o Ogledd Llundain. Mae wedi gwneud am ddarllen reit diddorol dros y flwyddyn diwethaf. Os, yn wir 'diddorol' yw'r gair priodol.

6.7.06

Diwedd y dyddiaduron.

Falla fod o ddim yn syndod, ond y gair olaf yn y dyddiaduron,ddaeth gan fy Nain.

"29.10.75 - Dydd Mercher am 1.15 yn y bore, yn sydyn iawn, bu farw fy annwyl briod Edgar. Cefais garedigrwydd a chydymdeimlad gan bawb. Nid oes gennyf ddim ond atgofion nawr - llawer ohonynt yn y llyfrau hyn mae Edgar wedi sgwennu ar hyd y blynyddoedd".

Rhyw deimlad rhyfedd iawn ydi dod i ddiwedd y llyfrau yma. Dwi wedi bod wrthynt ers tua 3 mis, dipyn bach bob dydd, a thrwy hyn dwi wedi teimlo nabod fy nhaid i rhyw raddau. Doeddwn i heb gyrraedd fy 2 oed ar y dyddiad uchod felly doeddwn i ddim yn ei gofio gwaetha'r modd. Canlyniadau ?

Roedd yn ddyn cymwynasgar, yn daid oedd yn dotio dros ei deulu bach,yn dalentog iawn wrth ei grefft o arlunio, a fframio, a rhwymo llyfrau, a chant a mil o grefftau eraill, a dros popeth, roedd yn ddyn da. Felly dyna ni.

RIP Taid.

Ta ta Portiwgal

Ffrainc yn erbyn yr Eidal yn y rownd derfynol felly. Gem reit dda eto neithiwr..

Roeddwn yn reit falch gweld Portiwgal yn mynd allan fel soniais ddoe, ac roedd digon o engreifftiau o'u giamocs eto. Dwi'n credu dylsa FIFA neud rhywbeth am yr holl ddeifio ma (plymio falla ydi'r gair Cymraeg amdano, tydi o ddim yn swnio'n rhy gywir rhaid dweud, bach yn rhy llythrennol falla)... ta waeth, dwi'n credu dylsa fod sustem o gosbi wedi'r gem orffen fod mewn lle. Os oes plymio amlwg ar y fideo, dylsa'r troseddwr gael ei wahardd am ddwy gem, neu cael dirwy neu rhywbeth - rhesymol ?

dim llawer mwy o newyddion, heblaw fod fy nhomatos yn dod yn eu blaenau yn dda iawn ar hyn o bryd. Rydym heb dy gwydr ar y funud, gan ein bod wedi gorfod symud yn nol i mewn i'r dref. Felly, roedd rhaid setlo ar 7 planhigin oedd yn addas ar gyfer yr awyr agored, rhai fwy 'hardy' fel petae'. Roeddwn yn reit amheus am eu safon cyn dechra, ond maent wedi dod yn eu blaenau yn well na'r disgwyl, mae tua 80 o ffrwyth yno ar hyn o bryd, felly bydd o leiaf dipyn bach o salad blasus yr haf yma !

Dwi'n swnio fel hen ddyn - lol.

5.7.06

Glas yw'r Lliw

Haner ffordd drwyddi, yr wythnos h.y, a dwi'n dechrau hel meddylia am y penwythnos yn barod. Rydym am hel ein petha tua'r gogledd, ac aros hefo mam a dad am ychydig dyddia. Does dim byd penodol yn galw, dim ond awydd newid bach amwni.

Dyna'r Almaen allan o Gwpan y byd felly. Gem reit dda neithiwr, ac roeddwn wedi fy synnu gweld yr Eidalwyr yn chwarae mor frwd a threfnus, yn lle'r holl ddeifio a giamocs cyffelyb mae rhywyn yn ei ddisgwyl wrth eu gwylio fel arfer...tybed fydd hi'r flwyddyn iddynt o'r diwedd?

Dyma adroddiad am y gem, os oes diddordeb.

Rhyfedd iddynt fod yn gwneud mor dda, pan fod sgandal fawr yn rhedeg drwy'r newyddion hefyd ar yr un amser.

Gweiddi am Ffrainc byddai heno. Dwi'm yn credu fod Portiwgal yn ei haeddu.

4.7.06

Chwyslyd....

Diwrnod braf arall yn yr Aber.

Mae'n rhaid bod neithiwr yn un o'r nosweithiau poethaf ers sbelan go helaeth, roedd rhaid i mi adael ffenast y lloft yn agored. Bydd unrhyw un sydd yn fy nabod yn gwybod mod i'n un o'r bobol ma sy'n reit hoff o gau y byd allan, cau ffenestri, cau drysau, a just 'cwtcho lan' fel mae'r hwntws yn dweud, ond roedd gwres neithiwr yn wir anioddefol, felly agor a fu !

Dim mod i'n cwyno wrth gwrs....

Duw mae'n rhaid fod hi'n ddiwrnod araf yma hefyd, does diawl o ddim i'w drafod heblaw y tywydd. Trip lawr i'r dref amser cinio, angen newid y cyfeiriad ar fy nhrwydded gyrru - yep bywyd yn y fast lane heddiw ;)

3.7.06

Adra a nhw !

Penwythnos reit dda ar y cyfan. Doeddwn i ddim yn fy ngwaith dydd Gwener, wedi cael rhyw anwyd haf o rhywle, ac yn ei chael hi'n aruthrol o galed cael ei wared. Ond dyna ni.

Buom lawr yn nhy fy rhieni yng nghyfraith dros weddill y penwythnos, roedd yr haul allan a bu BBQ o fath. Mae eu BBQs fel rheol yn cynwys mynyddoedd o gig o wahanol fath, a rhyw bwt bach o salad (fel pob BBQ da wrth gwrs) a ni cafwyd ein siomi.

A'r bonws wrth gwrs oedd fod Lloegr allan o gwpan y byd o'r diwedd. Llawer iawn o wynebau hir yma heddiw a prinder o fflagiau coch a gwyn hefyd. Reit braf ar y cyfan, ac wrth gwrs mae'r agwedd 'we wuz robbed', wedi codi'n syth yn y cyfryngau, ac yn meddwl y cyhoedd Saesneg. Ond y gwir amdani yn fy marn i, doedd Lloegr ddim digon da a dyna'i diwedd hi.

Ar wahan i hynny, does dim llawer i adrodd heblaw mod i dal i weithio fy ffordd drwy dyddiaduron fy nhaid. Bron wedi eu gorffen a dweud y gwir, haner un llyfryn ar ol, i fyny at 1975 hyd yn hyn, a hon oedd y flwyddyn bu iddo farw.

28.6.06

Yma o hyd....

Ie, dwi dal yma, ond does wir ddim llawer i'w adrodd ar hyn o bryd.

Cawsom adroddiad yn ol can yr arolygwr oedd yn edrych ar y ty, dim yn newyddion da yn ol pob golwg. Angen gwario o leiaf 10k arno medda fo, a bydd y gymdeithas adeiladu ddim yn benthyca y swm roeddym wedi meddwl gael fel mae petha'n sefyll, 'unmortgageable' felly. Rhaid meddwl yn gall beth i neud rwan, bydd rhaid cynnig llai yn amlwg, ac os fydd y gwerthwr yn fodlon bydd popeth yn iawn, os fydd o'n anfodlon, bydd rhaid dechra ar y broses o chwilio unwaith eto.

Hwyl a sbri yn wir :|

Dyna'i gyd am rwan.

23.6.06

O ddyddiadur fy nhaid.....

"Dydd Gwener, 1af o Chwefror, 1974.

Cawsom newydd da iawn fora heddiw, aeth Anne i'r ysbyty neithiwr ym Mangor, a tua 3 o'r gloch y bore, fe ganwyd mab iddi. Mae yn blentyn nobl iawn a gwallt hir golau ganddo, yn cyrlio tu ol i'w glustiau. Mae ganddo lygaid glas mawr, ac unwaith mae o'n cymeryd ei fwyd, mae o'n cysgu ar unwaith. Ar y cyfan mae o'n edrych yn greadur bodlon iawn."

Rhai petha ddim yn newid yn ol y golwg, dwi dal reit gysglyd ar ol pryd o fwyd. A dyna felly fy oriau cyntaf ymysg bobol.

22.6.06

Panig Drosodd.

Y we nol yn ein mysg yma yn y gwaith a diolch am hynny, roedd petha'n reit frawychus yn fanna am eiliad neu ddwy. Roedd rhyw fwnci wedi llwytho meddalwedd 'firewall' newydd i fyny, ac heb feddwl am edrych ar y gosodiadau yn iawn. Roedd pob gwefan yn y byd ar y rhestr ddu ganddynt mwy neu lai, dyna beth ydi firewall (tanwal ?) ddiogel amwni, ond dim yn rhyw ymarferol iawn.

Oes newyddion arall ?

Oes.

Mae'n edrych yn debyg fod ni wedi cael hyd i dy o'r diwedd. Rydym wedi rhoi cynnig arno, mae'r cynnig wedi ei dderbyn ac mae morgais wedi ei drefnu gyda'r gymdeithas adeiladu. Os nad ddaw rhyw broblem fawr hefo'r ddwy arolygiad ni'n gael ei wneud - byddwn yn symyd yn ol i bentref Talybont yn y dyfodol agos.

19.6.06

Mae'r peth gwaethaf un wedi digwydd......

....y we wedi cael ei rwystro yn y gwaith ! Wel, ar y cyfan beth bynnag, pob gwefan sydd yn dda i rhywbeth ar y rhestr ddu. Basdads anymunol. Mae'n wir bosib bydd rhaid i mi ddechra gweithio am fy mhres rwan :)

Mae'n debyg fydd y blogio yn arafu o ganlyn hyn hefyd.

18.6.06

Sadwrn Prysur

Su mai ers dydd Gwener blogfyd?

Cawsom Sadwrn prysur iawn. Codi'n fuan a taro lawr i Farchnad y Ffermwyr sydd ynghanol Aber ar adegau, Sadwrn cyntaf a trydydd ymhob mis dwi'n meddwl. Dipyn o betha blasus i'w cael yno, yn enwedig y 'Wild Boar Burgers'.

Wedyn lawr i Aberaeron am 'sglods yn y New Celtic, cyn troi am Llanerchaeron ble roedd ffair Bragu Cwrw a Seidar. Roedd rhaid, wrth gwrs, prynnu dipyn bach o bopeth i ddod yn nol hefo ni. Rhaid i mi ganmol cwrw Bragdy Pen-Lon, bragdy bach yn Llanarth, a chwrw Bragdy Rhymney, o Ddowlais. Mwy blasus 'na llawer o'r cwrw cyffredin sydd ar gael o gwmpas y lle.

Llanerchaeron yn lecyn bach reit ddymunol rhaid dweud, hefo llyn bach yn ganol y gerddi, dipyn o le grwydro ac i dynnu lluniau. Yn anffodus, dim ond y ddau yma oedd yn dda i rhywbeth, wnes i anghofio fod y camera dal ar 'Night Mode', ers parti dyweddio fy chwaer yng nghyfraith. O wel, dyma'r llyn beth bynnag, a bedd bach oedd ynghanol y coed, pwy neu beth oedd Vic tybed ?16.6.06

Mae ar ein pennau unwaith eto....

...y penwythnos h.y., a ff-hwre am hynny dwedaf i!

Wedi bod yn wythnos hir uffernol rhywsut. Wnaeth o'm helpu mod i wedi cael anwyd o rhywle, dwi'n llawn snot ar hyn o bryd ! Dwi'n siwr eich bod yn meddwl, yeah, neis, diolch am rannu hynna. Ond ta waeth, mae'r penwythnos yn gwella pob clefyd fel arfer.

Cododd y wefan yma wen ar fora Gwener rhaid dweud: Peldroed Cymru

Wedyn edrychwch ar y crysau-t..... fel a welwyd yn Golwg yn ddiweddar. :)

13.6.06

A dyna'r gwyliau...

Roeddwn wedi rhyw grybwyll mwy o son am y gwyliau, ond wedi meddwl am y peth yn iawn,nid oes llawer mwy i adrodd. Wedi i ni ddod yn nol o Vietnam, roedd wythnos llawn ganddom ar ol i wario yn Singapore. Gwariwyd tridiau yn mwydro rownd y ddinas, yn siopa ac yn hel gweddill o'r anrehgion i'r teulu ayyb. Buom yn y Sw nos, cartref y 'Bongo Burger' byd enwog, buom am daith i fyny ac i lawr yr afon drwy ganol y ddinas - a dyna'r uchafbwyntiau a dweud y gwir. Rhyw deimlo fod ni di cael mwy o hwyl yn Vietnam rhywsut. Cwpwl o luniau o'r ddinas:

O ie, ac un iselbwynt. Gwenwyn bwyd am y tridiau olaf, fel mae petha'n digwydd, tydi swshi ddim yn cytunno hefo'r Blogiwr yma !

A dyna hanes y gwyliau mawr !